ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                             

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  πρακτικό  7/2011  συνεδρίασης  του  Τοπικού  Συμβουλίου  Δημοτικής  Κοινότητας  Δεσκάτης

Αριθμός  Απόφασης 14/2011

                       

ΘΕΜΑ:  Οριστική αφαίρεση  της άδειας  ίδρυσης  και λειτουργίας του  καταστήματος του Νικολάου Βλαχόπουλου  του Δημητρίου ,  σύμφωνα  με τις διατάξεις του

    Στη  Δεσκάτη  και  στο  Δημοτικό   Κατάστημα   σήμερα   την  23ην    Μαΐου  2011 ημέρα  της εβδομάδας  Δευτέρα    και  ώρα 10:00 μ.  συγκεντρώθηκε  το  Τοπικό  Συμβούλιο   Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης , ύστερα  από  την αριθμ. πρωτ. 19/18-5-2011  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου Τ.Κ. Δεσκάτης  που δόθηκε  σε    κάθε  Τοπικό  Σύμβουλο .

Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη απαρτία  καθόσον  σε  σύνολο  5 μελών  βρέθηκαν  παρόντα  5  δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1]   Πέτσας Δημήτριος Πρόεδρος , 2] Γκανταϊφης  Ευθύμιος, 3] Καψάλης Μιχαήλ , 4] Κοκόλη Κωνσταντία , 5] Ρίβας Ιωάννης.

ΑΠΟΝΤΕΣ :  Κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Τσικνογιάννη  Ιωάννα

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ον   θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με την παρ.6 του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 και  το άρθρο 83 του Ν.  3852/2010 ορίζεται ότι για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των  καταστημάτων της παραγράφου 1, αρμόδιοι είναι το Δημοτικό Συμβούλιο  ή το κοινοτικό  συμβούλιο ή  το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας , οι οποίοι οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνδρομή των προϋποθέσεων  να λάβουν τη σχετική απόφαση.

Με την υπ' αριθ. 2/12-5-2009 απόφαση του Δημάρχου  Δεσκάτης  χορηγήθηκε στον Βλαχόπουλο Νικόλαο του Δημητρίου  κάτοικο Δεσκάτης άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Ψησταριά – Καφενείο »  στην  Δεσκάτη   ύστερα από την από  24-10-2008  αίτηση που υπέβαλε στο Δήμο μας.

Με το υπ' αριθ. 1020/3980/20-β/13-5-2011 έγγραφο του Αστυνομικού  Τμήματος Δεσκάτης το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο  Δεσκάτης  στις 17-5-2011  μας  ενημερώνουν  ότι  ο Βλαχόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου  ιδιοκτήτης του ανωτέρω καταστήματος  καταδικάστηκε τελεσίδικα με την αριθμ. 172/2011  και από 13-4-2011  απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας  για παραβάσεις του Κώδικα Νόμων  για τα Ναρκωτικά ( Ν. 3459/2006 ) .

Κατόπιν των ανωτέρω  καλούμαστε να  προβούμε στις ενέργειες των διατάξεων  των άρθρων 1 & 2 του Π.Δ. 180/1979.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

 Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

  • την παρ.6 του άρθρου 80 του Ν.3463/2006
  • το άρθρο 83 του Ν.  3852/2010
  • την υπ' αριθ. 2/12-5-2009 Άδεια λειτουργίας του καταστήματος  Υγειονομικού Ενδιαφέροντος « Ψησταριά – Καφενείο  στην  Δεσκάτη  κατόπιν της  από  24-10-2008   αίτησής του ιδιοκτήτη του.
  • το υπ' αριθ. 1020/3980/20-β/13-5-2011 έγγραφο του Αστυνομικού  Τμήματος Δεσκάτης.
  • Το γεγονός ότι η παραπάνω παράβαση αποτελεί λόγο οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας καταστήματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

 

Εγκρίνει την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος  « Ψησταριά _ Καφενείο »  το οποίο είναι ιδιοκτησίας του Βλαχόπουλου Νικολάου του Δημητρίου  και βρίσκεται στην  Δεσκάτη κατόπιν διαπίστωσης παράβασης σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η  παρούσα  απόφαση  έλαβε  αύξοντα  αριθμό  14/2011

Έτσι έχει συνταχθεί και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη

                              Ακριβές Απόσπασμα

                            Δεσκάτη  23 Μαΐου  2011

                                    Ο  Πρόεδρος

                    

                              Πέτσας  Δημήτριος