Ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας έτους 2016 για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Δεσκάτης θα προσφύγει στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της προμήθειας σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 08/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-2016

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2016

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2016