ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους συνδημότες μας, ότι με την
προκήρυξη ΣΟΧ2/2022 [ΑΔΑ: Ψ9ΣΧ4653Π4-49Ε] του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού προκηρύχθηκαν για την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Γρεβενών δύο [2] θέσεις για συνολική απασχόληση πέντε
[5] μηνών και ειδικότερα:
– μία [1] θέση ΤΕ Λογιστικού, και
– μία [1] θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας [Γραφεία
Εφορείας και Αρχαιολογική Συλλογή Γρεβενών].

Γραφείο Τύπου Δημάρχου