Ανακοίνωση – διόρθωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στην

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ
Δ/νση: Ανδρομάνας 2 Δεσκάτη 31/03/2020
Τ.Κ. 51200 Δεσκάτη Αριθμ. Πρωτ.: 101
Τηλ.: 24623-51122
Φαξ: 24623-51105
Email:dimosdes@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ υπ΄αριθ. ΣΜΕ 1/2019

Πρόσληψη δύο ( 2 ) θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο
του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Ανδρομάνα του
Δήμου Δεσκάτης, που εδρεύει στη Δεσκάτη Ν. Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Την αριθμ. πρωτ. οικ. 25780/5-4-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 674Ε465ΧΘ7-6ΤΙ) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107
του Ν. 4483/2017.
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 63/τ.Β/18-1-2013) του ΝΠΔΔ.
Την αριθμ. Αποφ. 02/2020 ( ΑΔΑ: ΨΦΧΞΟΛΧΔ-ΟΓΡ) του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Ανδρομάνα με την οποία αποφασίστηκε η διόρθωση της ΣΜΕ 1/2019 με ( αριθμ. Πρωτ. 342/10-12-2019).

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ανακοινώνει:

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Ανδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2020 αναλυτικότερα:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ειδικότητα Αριθμός
ατόμων Ειδικά, τυπικά, συνεκτιμώμενα προσόντα Χρονική Διάρκεια
Κωδικός θέσης 01

ΔΕ Καλλιτεχνικού Δ/ντή

(1) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Δίπλωμα Σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή μονωδίας ή κλασσικής κιθάρας αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και Πτυχίο Φυγής

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τουλάχιστον 10ετή διδακτική προϋπηρεσία σε Ωδεία/Μουσικές Σχολές εποπτείας του Υ.ΠΟ.Α

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Συμμετοχή σε ορχήστρες-μουσικά σύνολα-χορωδίες, ηχογραφήσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια-φεστιβάλ, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.

8 μήνες
Κωδικός θέσης 02

ΔΕ Καθηγητής πιάνου και ανωτέρων Θεωρητικών

(1) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Δίπλωμα ή πτυχίο Πιάνου αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και Πτυχίο Σύνθεσης ή Φυγής ή Αντίστιξης

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τουλάχιστον 5ετή διδακτική προϋπηρεσία σε Ωδεία/Μουσικές Σχολές εποπτείας του Υ.ΠΟ.Α

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Συμμετοχή σε ορχήστρες-μουσικά σύνολα-χορωδίες, ηχογραφήσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια-φεστιβάλ, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.

8 μήνες

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ “ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ”» ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, Ανδρομάνας 2, Τ.Κ. 51200 Δεσκάτη Ν. Γρεβενών, (τηλ. επικοινωνίας: 24623 51122) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες .
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από: 05/04/2020 και λήγει 14/04/2020 και ώρα 14:00.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΖΙΑΓΚΛΙΑΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση – διόρθωση