Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπών ανταλλακτικών αυτοκινήτων έτους 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Δεσκάτη, 25/01/18
Αρ. Πρωτ. 690
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 .
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των επιτροπών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 και το Π.Δ. 609/85 :

α) επιτροπής παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού
των 5.869,40 € χωρίς ΦΠΑ,

καθώς και για την συγκρότηση της

β) επιτροπής προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών επισώτρων και συντηρήσεως –
επισκευής αυτοκινήτων σε ιδιωτικά συνεργεία, κατά τα οριζόμενα στην αριθ.
3373/390/75 (ΦΕΚ 349 Β΄/27-3-1975) Υπουργική Απόφαση

Γνωστοποιούμε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δεσκάτης, την Τετάρτη 31/01/2018 , ώρα 12:00 μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές .
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου Δεσκάτης.

Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Τεχνικών έργων

Κρίκος Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.