Ανακοίνωση κληρώσεων για Επιτροπές Παραλαβής Έργων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γρεβενά,

Αριθ. Πρωτ.:
24/03/2015

5615
Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Γρεβενών
«Κώστας Ταλιαδούρης»
Ταχ. Κώδικας : 51100
Πληροφορίες : Τζήκα Όλγα – Φωτόπουλος Ευθ.
Τηλέφωνο : 2462350425 – 2462350421
Fax : 24620-76243
ΠΡΟΣ: Δήμο Δεσκάτης (Για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση κληρώσεων για Επιτροπές Παραλαβής Έργων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του N.4257/2014 (ΦΕΚ 14.4.2014) , που ορίζει ότι η σύσταση των επιτροπών παραλαβής των έργων γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
3.Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Εγκύκλιου του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β): «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»
4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/11 (ΦΕΚ 2540 Β/7-11-2011) : Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων).
5. Την υπ’ αριθ. Εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-11 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ): Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων)
6. Την υπ’ αριθ. Εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
7.To άθρο 16 Π/Δ 171/1987 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8.Τα άθρα 73 και 75 του Ν 3669/2008.

9.Το με αριθμ. πρωτ.16916 /28-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
10 Το υπ’ αριθ. Πρωτ .οικ 23442/1594 / Εγκύκλ 205 /13-05-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μ ακεδονίας περί «Ρυθμίσεις αρμοδιοτήτων Υπουργείου Εσωτερικών».
11.Τα με αριθμ. Πρωτ.6593 /17-06-2014 και 8066/24-7-2014 έγγραφα του Δήμου Δεσκάτης .

12.Το με αριθμ. πρωτ.16992 /12-06-2014 έγγραφο του Δήμου Γρεβενών.

13. Την ανάγκη ανάδειξης μελών τακτικών και αναπληρωτών για τη συγκρότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο των επιτροπών παραλαβής έργων για τα παρακάτω έργα:

1. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», με αριθ. μελ. 71/2011, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 265.000,00 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

2. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ», με αριθ. μελ. 44/2014, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 12.608,64 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

3. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ », με αριθ. μελ. 40/2014, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 12.630,26 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

4. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΒΛΩΝ Τ.Κ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ», με αριθ. μελ. 37/2015, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 12.630,99 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

5. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ », με αριθ. μελ. 66/2013, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 166.050,00 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

6. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗ – Ι.Μ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (Δρόμος προς Ι.Μ Ευαγγελίστριας», με αριθ. μελ. 120/2007, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 990.500,00€, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

7. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ » , με αριθ. μελ. 133/2006, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 960.000,00€, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και οι επιβλέποντες των έργων δεν δύνανται να είναι μέλη της επιτροπής παραλαβής.

Η ανωτέρω Επιτροπή θα αποτελείται για έργα προυπολογισμού μικρότερα του 1.000.000 Ε από δύο υπαλ/λους κατηγορίας Π.Ε Μηχανικών η ενός Υπα/λου κατηγορίας Π.Ε Μηχανικών και ενός υπαλήλου κατηγορίας Τ.Ε Μηχανικών. Για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 1.000.000 € από τρεις υπαλ/λους κατηγορίας Π.Ε Μηχανικών η δύο Υπαλ/λους κατηγορίας Π.Ε Μηχανικών και ενός υπαλήλου κατηγορίας Τ.Ε Μηχανικών

Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής έργων ορίζεται ο αρχαιότερος από τα μέλη των υπαλ/λων αυτής με την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγ. 3 του αθρ.73 του Ν 3669/2008.Ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπ/λους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συμμετέχει τεχνικός υπ/λος αντίστοιχης ειδικότητας με την κύρια κατηγορία του έργου το οποίο παραλαμβάνεται

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 και  ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κτίριο Διοικητήριο Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη Γραφείο 4102, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των υπαλλήλων ως  τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα  συγκροτήσουν τις  επιτροπές  παραλαβής των παραπάνω έργων .
Η κλήρωση θα γίνει παρουσία τριών στελεχών της Υπηρεσίας
1. Καρέτσο Αναστάσιο
2. Ματετζίδη Ιωάννη και
3. Φωτόπουλο Εΰθύμιο

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δεσκάτης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
Εσωτερική διανομή:
1. Μέλη επιτροπής κλήρωσης
2. Γραματεία Δ/νση Τ.Υ.
Αναστάσιος Καρέτσος
Μηχανολόγος Μηχανικός