Ανακοίνωση υπ αριθμ 2/2015 σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πέντε (5) ατόμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ
Δ/νση: Ανδρομάνας 2 Δεσκάτη 9-12-2015
Τ.Κ. 51200 Δεσκάτη Αριθμ. Πρωτ.: 353
Τηλ.: 24623-51122
Φαξ: 24623-51105
Email: dimosdes@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθ. ΣΟΧ 2/2015

Πρόσληψης πέντε ( 5 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Ανδρομάνα του
Δήμου Δεσκάτης, που εδρεύει στη Δεσκάτη Ν. Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:

Tην παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.
Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./102/25622/20-8-2015 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 “Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα” (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 63/τ.Β/18-1-2013) του ΝΠΔΔ.

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ( 5 ) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας ΄΄AΝΔΡΟΜΑΝΑ΄΄» του Δήμου Δεσκάτης, που εδρεύει στο Δήμο Δεσκάτης Ν. Γρεβενών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
101 Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης και Παιδείας ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ
του Δήμου Δεσκάτης

( Για τη στελέχωση των δομών «ΚΔΑΠ Δεσκάτης» και «ΚΔΑΠ Καρπερού» )
Δήμος Δεσκάτης ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ποδόσφαιρο Από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-08-2016
με δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της πράξης 1
102 Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης και Παιδείας ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ
του Δήμου Δεσκάτης

( Για τη στελέχωση των δομών «ΚΔΑΠ Δεσκάτης» και «ΚΔΑΠ Καρπερού» )
Δήμος Δεσκάτης ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Μοντέρνο Χορό – Χορογραφία Από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-08-2016
με δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της πράξης 1
103 Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης και Παιδείας ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ
του Δήμου Δεσκάτης

( Για τη στελέχωση των δομών «ΚΔΑΠ Δεσκάτης» και «ΚΔΑΠ Καρπερού» )
Δήμος Δεσκάτης ΠΕ Πληροφορικής Από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-08-2016
με δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της πράξης 1
104 Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης και Παιδείας ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ
του Δήμου Δεσκάτης

( Για τη στελέχωση των δομών «ΚΔΑΠ Δεσκάτης» και «ΚΔΑΠ Καρπερού» )
Δήμος Δεσκάτης ΠΕ Ξένων Γλωσσών Από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-08-2016
με δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της πράξης 1
105 Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης και Παιδείας ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ
του Δήμου Δεσκάτης

( Για τη στελέχωση των δομών «ΚΔΑΠ Δεσκάτης» και «ΚΔΑΠ Καρπερού» )
Δήμος Δεσκάτης ΔΕ Εκμάθησης Θεατρικού Παιχνιδιού Από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-08-2016
με δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της πράξης 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο τμήματος επιστήμης Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού με κύρια ειδικότητα Ποδόσφαιρο της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Πτυχίο τμήματος επιστήμης Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού με δευτερεύουσα ειδικότητα Ποδόσφαιρο της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Πτυχίο τμήματος επιστήμης Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού με Δίπλωμα σχολής Προπονητικής Ποδοσφαίρου της ημεδαπής αναγνωρισμένο από το Κράτος ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο τμήματος επιστήμης Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα Μοντέρνο Χορό – Χορογραφία της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Πτυχίο τμήματος επιστήμης Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

104 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
105 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή Δίπλωμα Σχολής Θεάτρου αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ “ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ”» ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, Ανδρομάνας 2, Τ.Κ. 51200 Δεσκάτη Ν. Γρεβενών, υπόψιν κας Κουλούσιου Αγγελικής (τηλ. επικοινωνίας: 24623 51122)
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).
Από: 06/01/2016 έως 15/01/2016.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Τσιγάρας Δημήτριος

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ