ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΘ-7ΙΚ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                             Αθήνα 11 /7/11

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ. Y1/ Γ.Π./οικ.78137

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Δ/ΝΣΗ: Βερανζέρου 50                                                                          Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Ταχ. Κώδικας: 101 87

Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου

Τηλέφωνο: 2105236283

FAX : 2105233563

e-mail :ddy@ yyka.gov.gr

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ

ΣΧΕΤ: 1. Tο Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 τ. Α') 0ργανισμός του Υ.Υ.Π.& Κ.Α. (άρθρο 10 παρ. 2α εδαφ. 10)

2. Τον Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ.176, τ. Α') Οργάνωση & λειτουργία Υπηρεσιών Υγείας & λοιπές Διατάξεις.

3. Το Π.Δ. 100 /1988 (ΦΕΚ45, τ.Α') που είναι τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. «περί Απολυμαντών» (ΦΕΚ 140/1914).

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά σας γνωρίζουμε ότι:

1. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 5/9/11 μέχρι και 23/9/11 στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών – Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 – ΤΗΛ.: 2106463924.

Α. Αίτηση συμμετοχής, με τη σχετική έγκριση της υπηρεσίας τους, στην περίπτωση που υπηρετούν σε Δημόσιο Φορέα.

Β. Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ΄ τάξης Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής.

Γ. Πιστοποιητικό Υγείας από Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό, στο οποίο να βεβαιώνεται, ότι δεν πάσχει ο ενδιαφερόμενος από νόσημα που παρακωλύει την τέχνη του απολυμαντή (σχετ. 3).

Δ. Αποδεικτικό ηλικίας, (δεκτοί από 18-50 ετών).

2. Η φοίτηση είναι εξάμηνη χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, κατόπιν επιλογής από Επιτροπή που ορίζεται από το ΥΥ&Κ.Α.

3. Ο αριθμός των σπουδαστών ορίζεται σε (25) είκοσι πέντε άτομα, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυξάνει ο αριθμός σε (30) τριάντα με έγκριση του Υπουργού Υγείας & Κ.Α.

 

4. Μετά τη φοίτηση και την επιτυχή εξέταση από την Επιτροπή του Υπουργείου, χορηγείται πιστοποιητικό απολυμαντή.

5. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν γίνονται δεκτές ή θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

 

Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αναρτηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες, ώστε να λάβουν γνώση και ιδιώτες ενδιαφερόμενοι.

 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφ. κ.Υπουργού Υγείας.

2. Γραφ. κ.Υφυπουργών

3. Γραφ. κ. Γεν.Γραμματέων

4. Γραφ. κ. Γεν. Δ/ντών

5. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων ΥΥΚΑ

(με την παράκληση να καταχωρηθεί

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)

6. Όλες τις Δ/νσεις και Αυτοτελή Τμήματα

του Υπουργείου μας

7. Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ?με την παράκληση να ενημερώσουν τους φορείς που

εποπτεύουν ?

1. Όλες οι ΥΠΕ της χώρας

2. Όλες οι Περιφερεικές Ενότητες

3. Υπουργείο Εσωτερικών

Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ

Σταδίου και Δραγατσανίου 2 Τ.Κ.10183 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφ. κ. Περιφερειάρχη

Λ.Συγγρού15-17

ΤΚ: 117 43

2. Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Υπόψη Προϊστ. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας κ. Κ. Μπακαλούμα

Λ. Αλεξάνδρας 196, ΤΚ: 115 21

3. Ε.Σ.Δ.Υ.

Λ. Αλεξάνδρας 196, Τ.Κ. 115 21

4. Δημόσιο Απολυμαντήριο Αθήνας

Ιερά Οδός 84 Τ.Κ. 10447