Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια πτυσσόμενης φυσούνας για τις ανάγκες των σφαγείων της Δ.Ε.Π.Α.Π.

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                Δεσκάτη:    17-10-2016

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ.:   479

Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. : 24623 51117

FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

        ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΤΗΣ  Δ.Ε.Π.Α.Π

Η Δ.Ε.Π.Α.Π.  Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Α/Α                   Είδος προμήθειας  Ποσότητα  τιμή Σύνολο
 1 Πτυσσόμενη φυσούνα με σκελέτωμα  γαλβανιζέ διαστάσεων  ( ύψος –  πλάτος –  μήκος ) 3,00m X 3,00m X 2,00m με ύφασμα PVC  Α’ ποιότητας αδιάβροχο με U.V προστασίας      1  645,16€ 645,16€
Φ.Π.Α. 24% 154,84€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 800,00€

 CPV: 39522120-4

Η ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Η δαπάνη για την προμήθεια της φυσούνας ανέρχεται στο ποσό των  800,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Επιχείρησης της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τετάρτη 19/10/2016 και έως τις 12:30 π.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δ.Ε.Π.Α.Π.  στο  τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 2462351105 υπόψιν κ. Τζιώλα Νικόλαο  έως την Τετάρτη 19/10/2016 και έως τις 12:30 π.μ

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                    ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ