Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των σφαγείων

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                Δεσκάτη:  17-10-2016

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ.: 478

Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. : 24623 51117

FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

        Καθαριότητα και απολύμανση χώρων  σφαγείου  σφαγειοτεχνικού  εξοπλισμού σφαγείων

        καθάρισμα  υπολειμμάτων κοιλιών.

Η Δ.Ε.Π.Α.Π.  Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των σφαγείων όπως αναλύεται παρακάτω και έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό αριθμό 16REQ005215643  :

Εργασία Α) Διάρκεια Κόστος
Εργασία καθαριότητας και  απολύμανσης καθώς και πλύσιμο στους

εξωτερικούς  χώρους  υποδοχής των ζώων  στους στάβλους,  και τα

ψυγεία  τοποθέτησης των σφαγιασθέντων ζώων.

Από την υπογραφή της

σύμβασης  μέχρι

29-12-2016.

2.000,00
Εργασία  Β) Διάρκεια Κόστος
Εργασία Καθάρισμα των υπολειμμάτων των κοιλιών όλων

των ζώων που πέφτουν στο χώρο σφαγής συγκέντρωση λίπη και

περιεχόμενο στομαχιών για φόρτωμα σε κάδους πλύσιμο και

απολύμανση του δαπέδου με πιεστικό.

Από την υπογραφή της

σύμβασης  μέχρι

29-12-2016.

2.000,00
Εργασία  Γ) Διάρκεια Κόστος
Πλύσιμο και απολύμανση όλου του σφαγειοτεχνικού

εξοπλισμού και των επιφανειών στον χώρο των σφαγείων,

καθώς και των εσωτερικών χώρων παραμονής των ζώων.

Από την υπογραφή της

σύμβασης  μέχρι

29-12-2016.

2.000,00

Η ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας  θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Η δαπάνη για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των  6.000,00€,  σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Επιχείρησης της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τετάρτη 19/10/2016 και έως τις 12:30 π.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δ.Ε.Π.Α.Π.  στο  τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 2462351105 υπόψιν κ. Τζιώλα Νικόλαο  έως την Τετάρτη 19/10/2016 και έως τις 12:30 π.μ

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                    ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ