Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του σφαγείου της ΔΕΠΑΠ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 04-07-2018
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 252
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών της ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τις ανάγκες του σφαγείου της για το έτος 2018.
Συγκεκριμένα θα προμηθευτούμε πάγιο εξοπλισμό όπως αναλύεται παρακάτω:

Τα είδη και οι τιμές αναλύονται παρακάτω:
CPV: 44511510-3 λεπίδες για χειροπρίονα
CPV: 42131292-9 ποδοβαλβίδες
CPV: 42417310-8 μεταφορικές ταινίες

Α/Α Είδος προμήθειας Μονάδα μέτρησης  Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο
1 Πριονοκορδέλες σφαγής χοιρινών και βοοειδών 2,83mΧ4mm Τεμάχιο       12 τεμ. 15,00€ 180,00€
2 Ποδοβαλβίδα πνευματικής πλατφόρμας   Τεμάχιο       4 τεμ. 104,25€ 417,00€
3 Τέσσερα μέτρα αλουμινίου για αντικατάσταση μέρους της γραμμής επεξεργασίας κρέατος. μέτρο       4 μέτρα 45,00€   180,00€
    ΣΥΝΟΛΟ 777,00€
    Φ.Π.Α.  24% 186,48€
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 963,48€

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2- 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Δευτέρα 09-07-2018 και ώρα 11:00 π.μ
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μαζί με την προσφορά του ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ