Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών για το έργο “Ανακατασκευή πλατείας εργατικών κατοικιών”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 19/07/2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.:6125
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος πρόκειται να εκτελέσει το έργο «Ανακατασκευή πλατείας εργατικών κατοικιών» Το έργο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία και η προμήθεια των υλικών θα γίνει με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016, από το ελεύθερο εμπόριο.
Για την εκτέλεση των εργασιών θα απαιτηθεί η προμήθεια των παρακάτω υλικών:
· Άμμος ξανθή: 10m3
· Κυβόλιθος σκούρος με επίστρωση χαλαζιακής άμμου: 95 m2
· Άμμος πλυμένη : 7,00 m3
· Άμμος ψιλή σε σακ. 20 Kgr : 10 σακ.
· Τσιμέντα 40 Kgr : 30 σακ.
· Ενισχυτική ρητίνη σκυροδέματος 5 Kgr: 2 δοχεία
· Πέτρα Καρύστου ακανόνιστη: 25 m2
· Πέτρα Καβάλας κομμένη : 35 m2
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3.661,87€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα :

α/α            ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΥΛΙΚΑ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ €

 

11  

Κυβόλιθος

 

Μ2

 

95,00

 

11,70

 

1.111,50

12  

Άμμος ξανθή

 

Μ3

 

10,00

 

25,80

258,00
13  

Άμμος πλυμένη

 

Μ3

 

7,00

 

35,00

245,00
14  

Άμμος ψιλή σε σακ. 20 Kgr

 

TEM

 

10

 

2,00

20,00
15  

Τσιμέντα 40 Kgr

 

TEM

 

30

 

7,26

217,80
16  

Ρητίνη ενισχυτική 5 Κγρ

 

TEM

 

2

 

20,16

40,32
17  

Πέτρα Καρύστου ακανόνιστη

 

Μ2

 

25

 

10,50

 

262,50

18  

Πέτρα Καβάλας κομμένη

 

Μ2

 

35

 

22,80

798,00
ΣΥΝΟΛΟ

 

2.953,12
Φ.Π.Α   24%

 

708,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

3.661,87

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2 περ. 31, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, και για αυτόν μόνο που θα αναδειχθεί ανάδοχος, θα πρέπει να μας προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
ε. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Παρασκευή 21/07/2017 και ώρα 15:00 μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123-109 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος