Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσία αναγόμωσης των επτά (7) πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των σφαγείων της ΔΕΠΑΠ Δεσκάτης

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 21-06-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 299
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην υπηρεσία της αναγόμωσης των επτά (7) πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των σφαγείων της ( Δ.Ε.Π.Α.Π. ) Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Δεσκάτης.:
Λόγο ότι στους πυροσβεστήρες έχουν περάσει δέκα χρόνια από το έτος κατασκευής τους γίνεται υποχρεωτικά αναγόμωση και Υδραυλική δοκιμή Πυροσβεστήρα και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής :
· Άνοιγμα του πυροσβεστήρα και άδειασμα της σκόνης
· Η υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα (πρεσάρισμα του κελύφους με νερό), για να δούμε την αντοχή του πυροσβεστήρα και την καταλληλότητα του.
· Αν ο πυροσβεστήρας αντέξει την υδραυλική δοκιμή και δεν δημιουργηθεί ρηγμάτωση ή παραμόρφωση κελύφους, ξαναγεμίζεται με σκόνη και επιστρέφεται προς χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση ο πυροσβεστήρας θεωρείται ακατάλληλος προς χρήση.

α/α Είδος  υπηρεσίας; Ποσότητα Τιμή μονάδος σύνολο
1
  •  Άνοιγμα του Πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης και άδειασμα της σκόνης
  • Γέμισμα του πυροσβεστήρα με νέα ξηρά σκόνη ABC 40%
  • Κλείσιμο του πυροσβεστήρα
  • Πρεσάρισμα του πυροσβεστήρα με προωθητικό αέριο(άζωτο)
  • Αλλαγή εξαρτημάτων μόνο στην περίπτωση που είναι ελαττωματικά (μανόμετρο, κλείστρο, σιφωνικό σωλήνα, ελαστικό σωλήνα εκτόξευση.)
  • Τοποθέτηση ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 7 17,28€ 120,96€
                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ 120,96€
                                                                                      Φ.Π.Α. 24%   29,03€
                                                                                  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 149,99€

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2- 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της υπηρεσίας.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την 26/06/2017 και έως τις 11:00π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δ.Ε.Π.Α.Π. στο τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 2462351105 υπόψιν κ. Τζιώλα Νικόλαο έως την 26/06/2017 και έως τις 11:00π.μ..
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.4 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ