Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια αναλώσιμων για τις ανάγκες του σφαγείου της ΔΕΠΑΠ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 21-06-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 300
Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51117
FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων όπως σπάγκους , πλαστικές σακούλες , σχοινιά και νάιλον για τις ανάγκες των σφαγείων της ( Δ.Ε.Π.Α.Π. ) Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Δεσκάτης.
Όπως αναλύεται παρακάτω:

Α/Α Είδος προμήθειας Μονάδα μέτρησης  Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο
1 Σακκιά πλαστικά διαστάσεων 55Χ90 CM Τεμάχιο  1.500 τεμ. 0,20€ 300,00€
2 Σπάγγος πλαστικός κιλό       18 κιλά 4,03€   72,54€
3 Σχοινί  πλεκτό ενισχυμένο κιλό       20 κιλά 4,03€   80,60€
4 Νάιλον  ενισχυμένο κιλό     109 κιλά 3,23€ 352,07€
ΣΥΝΟΛΟ 805,21€
Φ.Π.Α.  24% 193,25€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 998,46€

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2- 116- 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την 26/06/2017 και έως τις 11:00π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δ.Ε.Π.Α.Π. στο τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 2462351105 υπόψιν κ. Τζιώλα Νικόλαο έως την 26/06/2017 και έως τις 11:00π.μ..
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.4 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ