ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απ. 265-2022 Παράταση σύμβασης ΤΡΟΦΙΜΑ-ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΑΔΑ: 955ΧΩ9Υ-3ΦΑ 06/03/2023

Απ. 264-2022 Παράταση σύμβασης COURIER

ΑΔΑ: ΨΑΝ1Ω9Υ-3ΒΟ 06/03/2023

ΑΑΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΑΔΑ: 6ΟΙΤΩ9Υ-ΛΧΛ 20/02/2023

Α. Έλεγχος Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Δεσκάτης για το οικονομικό έτος 2021 και έγκριση αυτού Β. Προέλεγχος ισολογισμού του Δήμου Δεσκάτης για το οικονομικό έτος 2021.

ΑΔΑ: 6ΦΦΨΩ9Υ-Η77 22/02/2023

Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 221/2022 απόφασης περί « Σύμφωνη γνώμη για αποδοχή ανάληψης της υλοποίησης της δράσης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»

ΑΔΑ: 9ΗΡΖΩ9Υ-5Ο4 15/02/2023

Απ. 273-2022 Απαλλαγή Παγίας Προέδρων Τ.Κ.

ΑΔΑ: 6ΨΣΗΩ9Υ-46Σ 30/12/2022

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο των Τριμηνιαίων Εκθέσεων Εσόδων-Εξόδων Α΄ B΄ και Γ΄ Τριμήνων 2022 του Δήμου Δεσκάτης.

ΑΔΑ: ΨΩ30Ω9Υ-Λ78 24/11/2022

Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2023, για την επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτών, για ορισμό Επιτροπής, για οριοθέτηση χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων .

ΑΔΑ: ΨΞΩΤΩ9Υ-ΙΦ9 15/11/2022

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού.

ΑΔΑ: 6ΞΡΟΩ9Υ-Ο0Η 08/09/2022

Έγκριση της υπ΄αριθ. 9/2022 μελέτης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» προϋπολογισμού 74.383,22€ και τρόπος εκτέλεσης αυτού.

ΑΔΑ: 9Β74Ω9Υ-ΓΘΛ 08/12/2022
1 2 3 4 5 235
1680334963