ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 για ενίσχυση ΚΑ.

ΑΔΑ: ΩΧ1ΨΩ9Υ-ΣΕΟ 11/12/2023

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών – υπηρεσιών, για το έτος 2024, βάσει του Νόμου 4412/2016.

ΑΔΑ: 9ΒΘΚΩ9Υ-ΓΝ6 24/11/2023

Υποβολή πρότασης του Δήμου στο ΤΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών για χρηματοδότηση.

ΑΔΑ: 6ΓΜΘΩ9Υ-ΚΓΒ 24/11/2023

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016.

ΑΔΑ: ΡΕ38Ω9Υ-ΦΣΥ 24/11/2023

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης δημοπρασίας του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙ Α ΕΝΟΣ (1) ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ».

ΑΔΑ: 6ΩΞΗΩ9Υ-Π9Ρ 29/12/2023

Απ. 199 -2023 Αποκατάσταση πάγιας.

ΑΔΑ: 9ΠΜΒΩ9Υ-Ι4Ν 21/12/2023

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 για ενίσχυση ΚΑ έργων.

ΑΔΑ: 648ΑΩ9Υ-ΤΙ7 19/12/2023

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 για ενίσχυση ΚΑ.

ΑΔΑ: 6ΚΡΜΩ9Υ-ΙΤΧ 24/11/2023

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

ΑΔΑ: 94ΝΑΩ9Υ-ΖΕΥ 15/12/2023

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 για ενίσχυση ΚΑ .

ΑΔΑ: 6ΜΧ5Ω9Υ-Γ48 28/11/2023
1 2 3 4 249
1717573363