ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

«Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Δεσκάτης, 2023

ΑΔΑ: 6ΕΩΓΩ9Υ-ΝΒΕ 23/03/2023

Διαμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023, κατόπιν της γνώμης του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών

ΑΔΑ: 682ΖΩ9Υ-ΞΚ8 23/03/2023

Μετάθεση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα .

ΑΔΑ: ΩΧΞ8Ω9Υ-6ΜΧ 21/03/2023

Έγκριση πρακτικού ΙI κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»

ΑΔΑ: 9Ζ9ΠΩ9Υ-7Τ8 15/02/2023

Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου

ΑΔΑ: Ψ5Ι3Ω9Υ-26Ε 15/02/2023

Απόφαση για συμβιβασμό ή μη στην υπ΄αριθ. ΑΓ 73/15.02.2023 , ΕΑΤ 2023006355 αγωγή σε βάρος του Δήμου.

ΑΔΑ: ΨΑΞΦΩ9Υ-ΦΡΙ 16/03/2023

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου.

ΑΔΑ: ΨΦ0ΘΩ9Υ-ΔΨΨ 15/03/2023

«Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Δεσκάτης για το οικονομικό έτος 2023».

ΑΔΑ: 6ΜΩΩΩ9Υ-ΟΡΖ 15/03/2023

Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ του διαγωνισμού για την « Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2023».

ΑΔΑ: ΨΓ13Ω9Υ-73Χ 06/03/2023

Έγκριση της υπ΄αριθ. 157/2022 απόφασης Δημάρχου περί «Έγκρισης της δαπάνης αποκατάστασης σπασίματος σε κεντρικό αποθηκευτικό αγωγό στη θέση Βάσσος Αθανάσιος στις 09-11-2022 με τη διαδικασία του κατεπείγοντος»

ΑΔΑ: 9ΦΚΥΩ9Υ-48Ω 15/11/2022
1 2 3 4 235
1680334963