ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση τροποποιημένης μελέτης εφαρμογής της πράξης με τίτλο: Αναβάθμιση των υποδομών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης

ΑΔΑ: ΨΙΟ8Ω9Υ-9ΜΕ 02/11/2021

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Ασφαλτόστρωση και κατασκευή τοιχίου σε τμήμα δρόμου προς οικισμό Γηλόφου » με αριθμό μελέτης 29/2019 αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ

ΑΔΑ: Ω396Ω9Υ-8ΦΖ 02/11/2021

Απ. 226-21 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟ LEADER .

ΑΔΑ: 9ΗΥΠΩ9Υ-ΡΨΨ 17/11/2021

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την « Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για την προσαρμογή του Παιδικού Σταθμού Δεσκάτης στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/28-09-2017»

ΑΔΑ: 9ΔΔ0Ω9Υ-ΟΔΞ 02/11/2021

Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο μας.

ΑΔΑ: 6ΚΘΕΩ9Υ-8ΒΓ 02/11/2021

Έγκριση των όρων της διακήρυξης και της επικαιροποιημένης Συγγραφής Υποχρεώσεων του Υποέργου με Α/Α:2 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» της πράξης με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» και MIS: 5030977 ενταγμένης στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020».

ΑΔΑ: ΩΑ8ΧΩ9Υ-Ι4Ψ 11/11/2021

Έγκριση της με αριθμ. 109/2018 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Περίφραξη γύρω από το φράγμα ύδρευσης και δημιουργία χώρων αναψυχής στην ΔΚ Δεσκάτης».

ΑΔΑ: 92Υ9Ω9Υ-Χ8Ω 28/09/2021

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021, για ενίσχυση ΚΑ

ΑΔΑ: 9ΠΓΔΩ9Υ-ΗΡΓ 09/09/2021

Έγκριση της διενέργειας της προμήθειας, του τρόπου εκτέλεσης, της αρ. πρωτ. 7018/27-10-2021 μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων για την διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτόν, για το έτος 2022.

ΑΔΑ: ΨΚΗΠΩ9Υ-ΘΧ7 03/11/2021

Καθορισμός των όρων εκμίσθωσης με απευθείας ανάθεση, για εκμετάλλευση του Δημοτικού δάσους Κατάκαλης , της Τοπικής Κοινότητας Κατάκαλης του Δήμου Δεσκάτης , σε Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό.

ΑΔΑ: 6ΟΧΨΩ9Υ-ΦΣ2 15/10/2021
1 2 3 199
1638171763