ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής.

ΑΔΑ: Ω6ΦΜΩ9Υ-ΡΑΟ 29/10/2019

Εξειδίκευση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2019 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.

ΑΔΑ: ΨΙΛΥΩ9Υ-ΜΤ5 14/10/2019

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων

ΑΔΑ: 6ΑΓΥΩ9Υ-Σ6Α 29/10/2019

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων

ΑΔΑ: ΩΔΜΤΩ9Υ-ΥΞ9 14/10/2019

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019, για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού.

ΑΔΑ: Ω1Δ9Ω9Υ-ΦΓΟ 03/10/2019

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019, για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού.

ΑΔΑ: ΨΥΖ7Ω9Υ-ΘΝΕ 03/10/2019

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019, για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού.

ΑΔΑ: 6184Ω9Υ-Ψ78 14/10/2019

Α. Προέλεγχος Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Δεσκάτης για το οικονομικό έτος 2018 Β. Προέλεγχος ισολογισμού του Δήμου Δεσκάτης για το οικονομικό έτος 2018.

ΑΔΑ: 67ΠΦΩ9Υ-ΤΚΠ 13/08/2019

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019, για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού

ΑΔΑ: Ω6Λ8Ω9Υ-ΙΑΦ 03/10/2019

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου.

ΑΔΑ: 63ΞΝΩ9Υ-Φ6Ι 03/10/2019
1 2 3 144
1572939763