ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απ. 21-2023 ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΑΔΑ: ΨΛΘΓΩ9Υ-61Θ 30/01/2023

Έγκριση πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 204.477,54 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) .

ΑΔΑ: ΨΥ10Ω9Υ-Υ3Ζ 19/01/2023

Διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους

ΑΔΑ: 6Γ20Ω9Υ-4ΔΩ 19/01/2023

Παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»

ΑΔΑ: 9ΟΔΨΩ9Υ-0Ψ9 19/01/2023

Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ κατακύρωσης του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023»

ΑΔΑ: 6Ρ5ΗΩ9Υ-ΣΑΚ 19/01/2023

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 4/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Ε.Π.Α.Π. με θέμα: «Ενημέρωση Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Α.Π για την έκθεση των Ορκωτών Λογιστών »

ΑΔΑ: 984ΠΩ9Υ-6ΚΖ 19/01/2023

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 3/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Ε.Π.Α.Π. με θέμα: «Έγκριση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) έτους 2023»

ΑΔΑ: 9Χ52Ω9Υ-ΠΞΑ 19/01/2023

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 2/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Ε.Π.Α.Π. με θέμα: «Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2023 της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Δεσκάτης »

ΑΔΑ: ΡΩΓΣΩ9Υ-Β84 19/01/2023

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Ε.Π.Α.Π. με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δ.Ε.Π.Α.Π Οικονομικού έτους 2023 »

ΑΔΑ: 685ΝΩ9Υ-Ι44 19/01/2023

Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου.

ΑΔΑ: 6ΦΡΜΩ9Υ-ΖΕ1 30/12/2022
1 2 3 230
1675237363