ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση 2ο πρακτικού κατακύρωσης του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, του για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2021 του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών προσώπων αυτού.

ΑΔΑ: ΨΧ2ΠΩ9Υ-ΗΕΗ 21/01/2021

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Δ΄ Τριμήνου 2019 του Δήμου Δεσκάτης.

ΑΔΑ: 61ΜΤΩ9Υ-ΙΑΑ 31/12/2019

Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων.

ΑΔΑ: Ψ32ΥΩ9Υ-ΟΝΛ 22/12/2020

Διαγραφές χρεών από φορολογικούς καταλόγους

ΑΔΑ: 6ΙΚΗΩ9Υ-ΖΡ0 22/12/2020

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτραντλιών στις δεξαμενές Δήμου Δεσκάτης»

ΑΔΑ: ΩΤΩΨΩ9Υ-ΙΛ6 22/12/2020

Έγκριση 1ο πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Νηπιαγωγείου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 62.500,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 6ΒΥΚΩ9Υ-Ω3Η 22/12/2020

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020, για ενίσχυση ΚΑ έργων.

ΑΔΑ: Ω0ΦΦΩ9Υ-ΟΒ6 26/11/2020

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020, για λογιστική τακτοποίηση

ΑΔΑ: ΨΖΩ9Ω9Υ-ΡΝ1 26/11/2020

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016.

ΑΔΑ: ΨΨΕΧΩ9Υ-ΟΜΛ 22/12/2020

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών – υπηρεσιών, για το έτος 2021, βάσει του Νόμου 4412/2016.

ΑΔΑ: ΩΚΠ7Ω9Υ-Μ7Σ 22/12/2020
1 2 3 179
1611560563