ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 23/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Ε.Π.Α.Π. με θέμα:<>

ΑΔΑ: 60Ξ2Ω9Υ-3ΔΘ 04/08/2020

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Χαλικοστρώσεις και τεχνικά έργα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις » με αριθμ. μελ. 41/2017 Αναδόχου ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ&ΣΙΑ Ε.Ε. μέχρι 30-09-2020 με αναθεώρηση.

ΑΔΑ: 6ΥΝΝΩ9Υ-ΚΦΙ 04/08/2020

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου.

ΑΔΑ: Ψ300Ω9Υ-ΚΩΔ 04/08/2020

Διαγραφές χρεών από φορολογικούς καταλόγους

ΑΔΑ: 6ΡΔΔΩ9Υ-0ΔΦ 23/07/2020

Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων.

ΑΔΑ: ΨΒΗΙΩ9Υ-Φ0Ι 23/07/2020

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο : «Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υπόνομων και πτερυγοτοίχων στις Τ. .Κοινότητες Καρπερού- Δήμητρας».

ΑΔΑ: ΩΕ0ΥΩ9Υ-ΕΤ0 23/07/2020

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο : «Επισκευή οδικού δικτύου με έτοιμο ασφαλτόμιγμα Δήμου Δεσκάτης».

ΑΔΑ: 6ΖΦ7Ω9Υ-ΘΣΨ 23/07/2020

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος».

ΑΔΑ: ΨΨΒΓΩ9Υ-ΧΥΞ 23/07/2020

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Αξιοποίηση γεώτρησης ΤΚ Δασοχωρίου με αριθμό μελέτης 37/2018 αναδόχου Μπέης Ιωάννης ΕΔΕ.

ΑΔΑ: ΨΙΒΑΩ9Υ-Σ76 23/07/2020

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων κα λοιπές δράσεις » με αριθμ. μελ. 75/2018 Αναδόχου Λαβού Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΕΔΕ μέχρι 31-12-2020 με αναθεώρηση.

ΑΔΑ: 63Ζ5Ω9Υ-Ν0Β 23/07/2020
1 2 3 163
1596786163