ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση της 50/2021 απόφασης Δημάρχου περί προμήθειας λογισμικού απομακρυσμένης διαχείρισης, στα πλαίσια λήψης μέτρων προστασίας από τον covid-19, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και δέσμευση της Ο.Ε. για την ανάλογη τροποποίηση του προϋπολογισμού μετά την έγκριση και δημοσίευσή του

ΑΔΑ: Ω2ΖΛΩ9Υ-14Η 31/03/2021

Έγκριση της υπ΄αριθ.29/2021 απόφασης Δημάρχου περί προμήθειας αλατιού αποχιονισμού από τις αλυκές Κίτρους Πιερίας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και δέσμευση της Ο.Ε. για την ανάλογη τροποποίηση του προϋπολογισμού μετά την έγκριση και δημοσίευσή του

ΑΔΑ: 600ΗΩ9Υ-14Μ 31/03/2021

Έγκριση της υπ΄αριθ.27/2021 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης μεταφοράς αλατιού αποχιονισμού από τις αλυκές Κίτρους Πιερίας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και δέσμευση της Ο.Ε. για την ανάλογη τροποποίηση του προϋπολογισμού μετά την έγκριση και δημοσίευσή του.

ΑΔΑ: 63ΤΘΩ9Υ-5ΞΝ 31/03/2021

Έγκριση του πρακτικού ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.

ΑΔΑ: 6ΛΑΜΩ9Υ-ΩΜΕ 31/03/2021

Έγκριση του 1ου πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Λυκείου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 263.500,00€ με (Φ.Π.Α. 24% ).

ΑΔΑ: Ω82ΒΩ9Υ-ΑΝΣ 31/03/2021

Έγκριση του 1ου πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση ΕΠΑΛ Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 190.500,00€ με (Φ.Π.Α. 24% ).

ΑΔΑ: 9Κ1ΔΩ9Υ-Κ2Α 31/03/2021

Έγκριση του 1ου πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 196.300,00€ με (Φ.Π.Α. 24% ).

ΑΔΑ: 60ΛΦΩ9Υ-9Μ5 31/03/2021

Έγκριση του 1ου πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 343.000,00€ με (Φ.Π.Α. 24% ).

ΑΔΑ: 6ΕΚΤΩ9Υ-ΩΨΩ 31/03/2021

Έγκριση του 1ου πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Νηπιαγωγείου Δεσκάτης» προϋπολογισμού 96.000,00 € με (Φ.Π.Α. 24% ).

ΑΔΑ: 977ΓΩ9Υ-ΒΑΜ 31/03/2021

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα , έτους 2021

ΑΔΑ: Ψ4ΗΛΩ9Υ-ΠΚΤ 16/03/2021
1 2 3 187
1618126963