ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Εισήγηση περί «Κατάρτισης του προϋπολογισμού του Δήμου Δεσκάτης και του Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) για το οικονομικό έτος 2020» μετά την αποπομπή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 36.777/26-03-2020 έγγραφο.

ΑΔΑ: ΩΚ4ΖΩ9Υ-2ΨΙ 31/03/2020

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 20/2020 απόφασης Δημάρχου Δήμου Δεσκάτης με θέμα: « Ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης δοσομετρικών αντλιών χλωρίωσης στη Δ.Κ. Δεσκάτης και στις Τ.Κ. του Δήμου λόγω έκτακτης ανάγκης χλωρίωσης του νερού».

ΑΔΑ: ΩΜΡΗΩ9Υ-3ΔΚ 26/03/2020

Απευθείας ανάθεση εργασιών και υπηρεσιών για το έργο «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στη Δ.Ε. Χασίων» στα πλαίσια μέτρων προστασίας από τον Covid-19 κατόπιν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση όπως ορίζει το άρθρο 32 παρ. 2 α΄ του Ν.4412/16.

ΑΔΑ: ΨΒΠΡΩ9Υ-47Μ 26/03/2020

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 5/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας- Ανδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης με θέμα: «Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) έτους 2020».

ΑΔΑ: 6ΣΝΦΩ9Υ-ΟΗΣ 26/03/2020

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση όπως ορίζει το άρθρο 32 παρ. 2 α΄ του Ν.4412/16 για απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών στα πλαίσια μέτρων προστασίας από τον Covid-19

ΑΔΑ: ΩΘΜ6Ω9Υ-41Ρ 20/03/2020

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 12/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Ε.Π.Α.Π. με θέμα: «Έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης του ΟΠΔ (Στοχοθεσία) του οικονομικού έτους 2020»

ΑΔΑ: Ω3ΦΤΩ9Υ-Ζ5Μ 20/03/2020

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 11/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Ε.Π.Α.Π. με θέμα:<>

ΑΔΑ: 6ΩΔΓΩ9Υ-7ΗΘ 20/03/2020

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 4/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας- Ανδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης με θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020»

ΑΔΑ: ΨΨ80Ω9Υ-76Ω 20/03/2020

Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινών αναδόχων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια μέρους τροφίμων για το έτος 2020 του Δήμου Δεσκάτης

ΑΔΑ: Ψ6ΞΩΩ9Υ-0ΨΝ 09/03/2020

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα , έτους 2020

ΑΔΑ: ΩΓΖΓΩ9Υ-3ΦΛ 20/03/2020
1 2 3 154
1586245363