ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020, για ενίσχυση ΚΑ ( ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ )

ΑΔΑ: ΩΗ6ΜΩ9Υ-Χ5Ζ 28/04/2020

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση όπως ορίζει το άρθρο 32 παρ. 2 α΄ του Ν.4412/16 για απευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας των συσσιτίων για αναξιοπαθούντες στα πλαίσια μέτρων προστασίας από τον Covid-19

ΑΔΑ: ΨΡ42Ω9Υ-699 28/05/2020

Αποδοχή δωρεάς της Βιομηχανίας Τυροκομικών Προϊόντων «LITTLE ACRE MILK FARM A.E.».

ΑΔΑ: Ψ6ΝΦΩ9Υ-7Ο8 25/05/2020

Ανάθεση του έργου «Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων και κινητήρων στα αντλιοστάσια Δ.Ε. Χασίων»

ΑΔΑ: ΨΜΧΥΩ9Υ-Ψ6Π 28/05/2020

Ανάθεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή υποβρύχιων γεωτρήσεων Δ.Ε. Δεσκάτης»

ΑΔΑ: ΩΝ7ΔΩ9Υ-Χ57 25/05/2020

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 9/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας- Ανδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης με θέμα : Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 6.576,40 € από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2018-2019 και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

ΑΔΑ: Ω27ΑΩ9Υ-ΣΨ9 25/05/2020

Αποκατάσταση Πάγιας Προκαταβολής

ΑΔΑ: ΩΑΜΡΩ9Υ-Ω5Μ 25/05/2020

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020, για ενίσχυση ΚΑ.

ΑΔΑ: ΨΩΧΕΩ9Υ-Ο43 25/05/2020

Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ στα πλαίσια λήψης μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19

ΑΔΑ: ΨΝΣ9Ω9Υ-ΙΔΟ 25/05/2020

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων.

ΑΔΑ: 62ΖΚΩ9Υ-ΚΗΔ 12/05/2020
1 2 3 158
1591170163