ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαγραφές χρεών από φορολογικούς καταλόγους

ΑΔΑ: Ψ8ΣΩΩ9Υ-Θ2Τ 31/12/2019

Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής.

ΑΔΑ: ΩΨ8ΑΩ9Υ-4Κ6 31/12/2019

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων.

ΑΔΑ: ΩΑΟΔΩ9Υ-Α7Ρ 14/01/2020

Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους λαϊκής αγοράς Δεσκάτης για το έτος 2020.

ΑΔΑ: ΩΡΝΙΩ9Υ-ΕΕΦ 18/12/2019

«Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των Κέντρων Διασκέδασης, Εστιατορίων και συναφών επαγγελμάτων για το 2020».

ΑΔΑ: 94ΗΩΩ9Υ-ΜΨΦ 18/12/2019

«Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό χώρων και την επιβολή τέλους διαφήμισης για το έτος 2020».

ΑΔΑ: ΨΜΑΝΩ9Υ-ΗΛΨ 18/12/2019

«Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2020».

ΑΔΑ: 7ΜΖΗΩ9Υ-Ζ65 18/12/2019

«Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ή για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου για το έτος 2020».

ΑΔΑ: Ψ9Μ8Ω9Υ-ΙΦ2 18/12/2019

«Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2020, για την επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτών, για ορισμό Επιτροπής, για οριοθέτηση χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων » .

ΑΔΑ: 67Ξ9Ω9Υ-ΥΡΡ 18/12/2019

Έγκριση της διενέργειας της προμήθειας, και του τρόπου εκτέλεσης, τμήματος της προμήθειας που περιγράφεται στην υπ΄ αρ. πρωτ. 6122/05-09-2019 μελέτη και καθορισμός των όρων του « Επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2020» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών προσώπων αυτού.

ΑΔΑ: 63ΣΡΩ9Υ-Ξ8Ψ 15/01/2020
1 2 3 150
1579678963