ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Xωριστή συλλογή πράσινων βιοαποβλήτων και Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Δεσκάτης», στην Πρόσκληση ΑΤ04 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον».

ΑΔΑ: Ψ5Ζ4Ω9Υ-ΞΛΔ 26/05/2021

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της προτεινόμενης πράξης με τίτλο ««ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ08 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στην Πρόσκληση ΑΤ08 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση».

ΑΔΑ: 9ΔΚΤΩ9Υ-ΑΓ5 26/05/2021

Πρόσληψη προσωπικού αντιμετώπισης κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών (πυροπροστασίας).

ΑΔΑ: Ω2ΗΝΩ9Υ-37Υ 03/06/2021

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021, για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.

ΑΔΑ: ΨΔΞΔΩ9Υ-ΘΒΨ 03/06/2021

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021, για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.

ΑΔΑ: Ψ9ΛΜΩ9Υ-ΤΚΩ 03/06/2021

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021, για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού

ΑΔΑ: 9Λ40Ω9Υ-7ΛΙ 03/06/2021

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021, για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.

ΑΔΑ: ΨΧ6ΑΩ9Υ-Ρ90 26/05/2021

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021, για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.

ΑΔΑ: 97ΩΦΩ9Υ-ΙΚΠ 26/05/2021

Έγκριση πρακτικού οριστικού αναδόχου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» ( ειδών ζαχαροπλαστείου).

ΑΔΑ: ΨΣΨ8Ω9Υ-ΤΑΔ 27/04/2021

Συγκρότηση Συνεργείου Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων

ΑΔΑ: 6Ε0ΓΩ9Υ-ΤΑΦ 04/06/2021
1 2 3 190
1623829363