ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019, για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού

ΑΔΑ: ΩΝΠΑΩ9Υ-Ε0Ζ 17/09/2019

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019, για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού

ΑΔΑ: ΨΓ82Ω9Υ-Ζ28 17/09/2019

Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής, στο δημοτικό υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο, για την πληρωμή προμήθειας.

ΑΔΑ: ΨΗΓΑΩ9Υ-ΓΧΝ 28/08/2019

Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής, στο δημοτικό υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο, για την πληρωμή εργασιών της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.

ΑΔΑ: Ψ9Ξ4Ω9Υ-Γ87 13/08/2019

Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής γης στην Τ.Κ. Δασοχωρίου.

ΑΔΑ: ΩΨΥ8Ω9Υ-1ΟΤ 28/08/2019

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση συμφερόντων υπαλλήλου του Δήμου.

ΑΔΑ: 6ΩΓΓΩ9Υ-Δ5Η 28/08/2019

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου.

ΑΔΑ: ΨΨΟΒΩ9Υ-6ΜΥ 28/08/2019

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019, για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού

ΑΔΑ: ΨΨΥΓΩ9Υ-ΝΩ8 28/08/2019

Αποκατάσταση Πάγιας Προκαταβολής

ΑΔΑ: 68ΕΟΩ9Υ-Η94 28/08/2019

Καθορισμός των όρων εκμίσθωσης με απευθείας ανάθεση, για εκμετάλλευση συστάδων του Δημοτικού δάσους Καρπερού, της Τοπικής Κοινότητας Καρπερού, στο Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Χασίων.

ΑΔΑ: ΨΩΘ4Ω9Υ-ΝΜ0 19/07/2019
1 2 3 142
1569051763