ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Παράτασης απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

ΑΔΑ: ΨΛ9ΜΩ9Υ-ΖΚΝ Νοέμβριος 26, 2018

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.

ΑΔΑ: Ω8ΕΜΩ9Υ-ΔΛ6 Δεκέμβριος 6, 2018

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ύδρευση Παλιουριάς-Παναγιάς» Εκτιμώμενης αξίας 510.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

ΑΔΑ: ΨΧΡ6Ω9Υ-1ΤΗ Δεκέμβριος 6, 2018

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ύδρευση Καρπερού (Κατασκευή αγωγού ύδρευσης)» εκτιμώμενης αξίας 461.000,00€ (με Φ.Π.Α. ).

ΑΔΑ: ΩΔΙΝΩ9Υ-ΒΚΑ Δεκέμβριος 6, 2018

Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής

ΑΔΑ: ΩΧΨΠΩ9Υ-ΞΥΠ Δεκέμβριος 6, 2018

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο δημοτικό υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο για την πληρωμή εργασίας της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..

ΑΔΑ: 7Χ2ΕΩ9Υ-65Υ Δεκέμβριος 6, 2018

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο « Συμπληρωματικές εργασίες ύδρευσης στην Τ.Κ. Δήμητρας».

ΑΔΑ: 6ΒΨΠΩ9Υ-ΤΧ3 Δεκέμβριος 6, 2018

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Κατασκευή βάσης γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Δασοχωρίου»

ΑΔΑ: ΩΧ5ΒΩ9Υ-ΩΨΚ Δεκέμβριος 6, 2018

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο « Συντήρηση και επισκευή κινητήρων και επιφανειακών αντλιών ύδρευσης»

ΑΔΑ: 61ΖΔΩ9Υ-ΨΡΤ Δεκέμβριος 6, 2018

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον, έτους 2018 για ενίσχυση ΚΑ έργων

ΑΔΑ: 6ΡΚΠΩ9Υ-ΤΕΧ Νοέμβριος 6, 2018
1 2 3 129
1545205363