ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής.

ΑΔΑ: 9ΟΓΧΩ9Υ-Ι0Ψ Οκτώβριος 10, 2018

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ενίσχυση ΚΑ έργων.

ΑΔΑ: 6Σ9ΘΩ9Υ-ΣΧ4 Σεπτέμβριος 25, 2018

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ενίσχυση ΚΑ έργων.

ΑΔΑ: Ω7ΡΑΩ9Υ-ΧΞ5 Σεπτέμβριος 13, 2018

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού

ΑΔΑ: 6ΗΘ6Ω9Υ-ΨΘΣ Σεπτέμβριος 13, 2018

Κατάρτιση σχεδίου υποχρεωτικής αναμόρφωσης του ΟΠΔ 2018 σύμφωνα με την αριθμ. 34574/5-7-2018 ( ΦΕΚ 2942 και 3635 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών

ΑΔΑ: 7ΜΤΝΩ9Υ-149 Σεπτέμβριος 25, 2018

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών, του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναβάθμιση των υποδομών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης»

ΑΔΑ: ΨΛΘΡΩ9Υ-Θ9Α Σεπτέμβριος 25, 2018

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την για την προμήθεια «Ενός φορτηγού αυτοκινήτου με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού».

ΑΔΑ: ΨΥΨ3Ω9Υ-Τ08 Σεπτέμβριος 25, 2018

Τροποποίηση ως προς το φυσικό της αντικείμενο, της υπ΄ αριθ. 976/06-02-18 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δεσκάτης και του Παπαδόπουλου Χρήστου του Κων/νου, που αφορά την Προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2018 του Δήμου Δεσκάτης.

ΑΔΑ: ΩΒΜ0Ω9Υ-ΨΤΠ Σεπτέμβριος 25, 2018

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων 6,00Km».

ΑΔΑ: 684ΦΩ9Υ-Θ6Υ Σεπτέμβριος 25, 2018

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο « Κατασκευή ποτίστρων από γαλβάνιζε λαμαρίνα».

ΑΔΑ: 657ΓΩ9Υ-4ΒΙ Σεπτέμβριος 25, 2018
1 2 3 125
1539848563