ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Προέγκριση τευχών Δημοπράτησης των μελετών 50/2017, 56/2018, 57/2018 για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αρ.πρωτ 18334 (10-05-2018), του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».

ΑΔΑ: 6Ψ1ΒΩ9Υ-223 Ιούνιος 13, 2018

Έγκριση των πρακτικών του προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Χαλικοστρώσεις και Τεχνικά έργα προς Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις» προϋπολογισμού 335.000,00€.

ΑΔΑ: ΩΝΧΣΩ9Υ-ΟΓΧ Ιούνιος 12, 2018

Έγκριση των πρακτικών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου από ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ προϋπολογισμού 645.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 6ΥΜΦΩ9Υ-6ΑΡ Ιούνιος 12, 2018

Έγκριση πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών ΔΕ Δεσκάτης» προϋπολογισμού 225.725,58€ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 69ΖΗΩ9Υ-ΔΦΟ Ιούνιος 12, 2018

Απάντηση στο υπ΄αριθ. 148-18-05-2018 έγγραφο του ΝΠΔΔ «ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» Δήμου Δεσκάτης

ΑΔΑ: 6ΧΜ7Ω9Υ-25Ρ Μάιος 30, 2018

Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου εγκατάστασης Λούνα Παρκ κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη του Δήμου Δεσκάτης.

ΑΔΑ: 6ΧΛΖΩ9Υ-Σ96 Ιούνιος 5, 2018

Ενίσχυση πάγιας προκαταβολής.

ΑΔΑ: 6Τ2ΠΩ9Υ-ΝΨΑ Μάιος 30, 2018

Έγκριση του πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τηλεελέγχου –Τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης» προϋπολογισμού 682.930,00€ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: ΨΞΧΚΩ9Υ-ΧΝΣ Μάιος 30, 2018

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.

ΑΔΑ: ΨΦΨΗΩ9Υ-ΠΙΤ Μάιος 30, 2018

Περίληψη Επαναληπτικής Διακήρυξης

ΑΔΑ: ΨΨΖΜΩ9Υ-ΙΒΥ Μάιος 30, 2018
1 2 3 118
1529394163