ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2018 του Δήμου Δεσκάτης.

ΑΔΑ: ΩΝ42Ω9Υ-ΣΚΜ Ιούλιος 27, 2018

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο δημοτικό υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο για την πληρωμή εργασίας της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..

ΑΔΑ: 7Σ9ΜΩ9Υ-ΕΝ8 Ιούλιος 27, 2018

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο δημοτικό υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο για την πληρωμή εργασίας της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..

ΑΔΑ: 69ΔΜΩ9Υ-6ΜΓ Αύγουστος 8, 2018

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ενίσχυση για ενίσχυση ΚΑ Μελετών από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΑΔΑ: ΨΧΘ3Ω9Υ-ΜΝ9 Ιούλιος 27, 2018

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού)» προϋπολογισμού 1.209.677,42 € με Φ.Π.Α

ΑΔΑ: ΨΒΛΒΩ9Υ-4ΔΨ Αύγουστος 3, 2018

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ενίσχυση ΚΑ. έργων

ΑΔΑ: 6ΑΩΨΩ9Υ-03Μ Ιούλιος 27, 2018

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ενίσχυση ΚΑ.

ΑΔΑ: 7ΑΜΧΩ9Υ-ΦΒΣ Ιούλιος 27, 2018

Έγκριση του 2ο πρακτικού έλεγχου συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Χαλικοστρώσεις και Τεχνικά έργα προς Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις» προϋπολογισμού 335.000,00€ με Φ.Π.Α. μετά από κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, της αναδόχου εταιρείας

ΑΔΑ: Ψ33ΞΩ9Υ-ΒΛΡ Ιούλιος 27, 2018

Έγκριση του 2ο πρακτικού έλεγχου συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ» προϋπολογισμού 645.000,00€ με Φ.Π.Α. μετά από κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, της αναδόχου εταιρείας.

ΑΔΑ: ΩΛ96Ω9Υ-ΚΘΤ Ιούλιος 27, 2018

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Εσωτερικοί χρωματισμοί Σχολικών μονάδων» προϋπολογισμού 110.000,00 € με Φ.Π.Α

ΑΔΑ: ΨΞΒ1Ω9Υ-0Ξ4 Ιούλιος 27, 2018
1 2 3 121
1534318963