ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ

ΑΔΑ: ΨΜ46Ω9Υ-ΕΑΤ Νοέμβριος 29, 2018

Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχου και τροποποίση της υπ’αριθμ 202/2018 απόφασης Δημάρχου

ΑΔΑ: 66ΕΡΩ9Υ-ΛΡ7 Φεβρουάριος 15, 2019

ΑΑΥ 118

ΑΔΑ: 6ΦΝΞΩ9Υ-401 Φεβρουάριος 15, 2019

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 45/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εισήγηση για κανονιστική πράξη χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου σε Κ.Υ.Ε. του Δήμου Δεσκάτης

ΑΔΑ: ΩΟΚΣΩ9Υ-ΚΡΙ Δεκέμβριος 31, 2018

Διάθεση Τοπογράφου

ΑΔΑ: 6454Ω9Υ-14Η Δεκέμβριος 31, 2018

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΤΡΟΦΙΜΑ 2019

ΑΔΑ: ΨΗ1ΩΩ9Υ-3ΘΦ Φεβρουάριος 13, 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2019

ΑΔΑ: 78ΛΟΩ9Υ-ΨΝΠ Φεβρουάριος 13, 2019

ΑΑΥ 117

ΑΔΑ: ΨΛ46Ω9Υ-8ΔΖ Φεβρουάριος 8, 2019

Απ. 23-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΤΕ-COSMOTE.

ΑΔΑ: 7824Ω9Υ-95Ν Φεβρουάριος 11, 2019

Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2018

ΑΔΑ: ΩΝ3ΙΩ9Υ-ΒΒΤ Νοέμβριος 27, 2018
1 2 3 617
1550302963