ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΑΔΑ: 6ΛΒΣΩ9Υ-8ΜΤ Οκτώβριος 10, 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 217/2018 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΑ: Ψ4ΥΤΩ9Υ-ΞΣ5 Οκτώβριος 17, 2018

COURIER-ΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΑΔΑ: 7ΧΠΝΩ9Υ-ΥΓΣ Οκτώβριος 17, 2018

Εισήγηση 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης : Μελέτη Βελτίωσης Υφιστάμενου Αρδευτικού Καρπερού – Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης

ΑΔΑ: 6ΡΝΙΩ9Υ-ΗΧ3 Οκτώβριος 9, 2018

Αντικατάσταση Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Δεσκάτης ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ

ΑΔΑ: ΩΠΘΧΩ9Υ-Α5Ζ Οκτώβριος 9, 2018

Έγκριση της υπ. αριθμ. 32/2018 Απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος με θέμα « Έγκριση αναμόρφωσης του Ο.Π.Δ. ( ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ) της Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2018 »

ΑΔΑ: 6ΜΠΥΩ9Υ-ΠΡΖ Οκτώβριος 9, 2018

Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικον έτους 2018 για ενίσχυση ΚΑ έργου

ΑΔΑ: 6ΘΒΨΩ9Υ-Γ1Γ Οκτώβριος 9, 2018

Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου ΑΠΟΦΑΣΗ 216/2018

ΑΔΑ: ΩΥΓΙΩ9Υ-8ΥΩ Οκτώβριος 16, 2018

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων τεχνικής υπηρεσίας -Κατζέλης Ηλίας-Γρεβενά –16-10-2018

ΑΔΑ: ΩΣ07Ω9Υ-Π63 Οκτώβριος 16, 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ (12-10-2018)

ΑΔΑ: ΩΤΔΘΩ9Υ-1ΥΗ Οκτώβριος 16, 2018
1 2 3 551
1539848563