ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου « Ασφαλτόστρωση παράπλευρων αγροτικών δρόμων στον οδικό άξονα Δήμητρας Παλιουριάς συνολικής απόστασης 2 km » με αριθμό μελέτης 34/2016 αναδόχου Σιαμίδη Ιωάννη & ΣΙΑ Ε.Ε. ( Τεχνική Εταιρία )

ΑΔΑ: ΨΡΑ4Ω9Υ-ΩΓ4 Ιούνιος 5, 2018

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΙΑΝΟΥΡΙΟΣ έως ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΑΔΑ: ΨΨΕ9Ω9Υ-5ΣΨ Ιούνιος 14, 2018

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΙΑΝΟΥΡΙΟΣ έως ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΑΔΑ: 7ΧΚ7Ω9Υ-ΟΒΧ Ιούνιος 14, 2018

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 έως ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΑΔΑ: ΩΔΚΞΩ9Υ-ΣΞΦ Ιούνιος 14, 2018

Απόφαση δημάρχου ορισμού επιτροπής διερεύνησης τιμών μελέτης

ΑΔΑ: 7ΜΦΑΩ9Υ-1ΝΑ Ιούνιος 14, 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΔΑ: Ω5ΨΧΩ9Υ-6ΝΜ Ιούνιος 14, 2018

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1-1-2018 εως 31-5-2018

ΑΔΑ: 66ΘΕΩ9Υ-2ΞΦ Ιούνιος 13, 2018

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας για τους μαθητές των ΕΠΑΛ

ΑΔΑ: 9ΠΣ4Ω9Υ-75Β Μάιος 22, 2018

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το κατεπείγον της έκτακτης πρόσκλησης- συνεδρίασης

ΑΔΑ: Ψ7ΡΑΩ9Υ-Ω0Ψ Ιούνιος 13, 2018

Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αρ.πρωτ 18334 (10-05-2018), του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».

ΑΔΑ: ΨΞΠ4Ω9Υ-11Σ Ιούνιος 13, 2018
1 2 3 482
1529394163