ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                                       Ημερομηνία : 03-02-2021 ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                                                                        Αριθμ. πρωτ: 95 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( Δ.Ε.Π.Α.Π.) Ν.Π.Ι.Δ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΔΡΟΜΑΝΑΣ 2 ΔΕΣΚΑΤΗ 51200 Α.Φ.Μ. 099573350 Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την παρακάτω υπηρεσία:

ΣΥΛΛΟΓΗ -ΔΙΑΛΟΓΗ...

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΟΧ 1_2021-1 ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1-2021   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Word) ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ (Word)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2021 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ 2021 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ - ΤΡΟΦΙΜΑ 2021 ΤΕΥΔ ΤΡΟΦΙΜΑ 2021 ΤΕΥΔ ΤΡΟΦΙΜΑ 2021