Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων 2019 Περίληψη Έντυπο προσφοράς Προυπολογισμός - Τεχνικές προδιαγραφές Συγγραφή υποχρεώσεων Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης  

Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης Έντυπο προσφοράς Προυπολογισμός Τεχνικές προδιαγραφές Συγγραφή υποχρεώσεων Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ