Διαγωνισμός για το έργο ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ¨ Διαγωνισμός για το έργο ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ¨ Διαγωνισμός για το έργο ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ¨ Διαγωνισμός για το έργο ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ¨ Διαγωνισμός για το έργο ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Διαγωνισμός για το έργο ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ...

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ημερομηνία : 14-02-2020 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθμ. πρωτ: 101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( Δ.Ε.Π.Α.Π.) Ν.Π.Ι.Δ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΔΡΟΜΑΝΑΣ 2 ΔΕΣΚΑΤΗ 51200 Α.Φ.Μ. 099573350 Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την παρακάτω υπηρεσία: ΣΥΛΛΟΓΗ - ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ Δ.Ε.Π.Α.Π ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 CPV: 03140000-4 Ζωικά και συναφή...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

Διακήρυξη διαγωνισμού Περίληψη διακήρυξης Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Προϋπολογισμός μελέτης Προϋπολογισμός προσφοράς Σχέδιο σύμβασης Τεχνικές προδιαγραφές Τεχνική περιγραφή Τιμολόγιο μελέτης Προκήρυξη Τιμολόγιο προσφοράς ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

Περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη Μελέτη Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ:6909

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης διακηρύττει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2020» για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου και των νομικών προσώπων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο...