ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ESPD

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ESPD.xml  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ-ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2022 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ- ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ESPD