ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

Διακήρυξη διαγωνισμού Περίληψη διακήρυξης Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Προϋπολογισμός μελέτης Προϋπολογισμός προσφοράς Σχέδιο σύμβασης Τεχνικές προδιαγραφές Τεχνική περιγραφή Τιμολόγιο μελέτης Προκήρυξη Τιμολόγιο προσφοράς ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

Περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη Μελέτη Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ:6909

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης διακηρύττει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2020» για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου και των νομικών προσώπων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο...