ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ:6909

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης διακηρύττει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2020» για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου και των νομικών προσώπων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο...

Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων 2019 Περίληψη Έντυπο προσφοράς Προυπολογισμός - Τεχνικές προδιαγραφές Συγγραφή υποχρεώσεων Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης  

Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης Έντυπο προσφοράς Προυπολογισμός Τεχνικές προδιαγραφές Συγγραφή υποχρεώσεων Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης