ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΕΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΠΙΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΔΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΕΕΣ ESPD

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2022 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 2022 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ word ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ word ΕΕΕΣ ESPD

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΤΡΟΦΙΜΑ 2022 ΑΠ. 239-21 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2022 -ΚΗΜΔΗΣ ΕΕΕΣ ESPD ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (WORD) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (WORD) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ