ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΟΧ 1_2021-1 ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

Ανάρτηση Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑΓΟ) περιόδου 2020-2021.   Παρακάτω τοποθετείται ο σύνδεσμος της Προκήρυξης για τα ΠΑΓΟ περιόδου 2020-2021:   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΑΓΟ 2020-2021 διαυγεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Word)