Ανάρτηση Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑΓΟ) περιόδου 2020-2021.   Παρακάτω τοποθετείται ο σύνδεσμος της Προκήρυξης για τα ΠΑΓΟ περιόδου 2020-2021:   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΑΓΟ 2020-2021 διαυγεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Word)

Δήμος Δεσκάτης Δεσκάτη, 11/6/2015 Αριθ. Πρωτ : 4701 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την σύναψη σύμβασης έργων δύο συμβούλων Ο Δήμος Δεσκάτης προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με δύο σύμβουλους στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 30 «Συμβουλευτική υποστήριξης ωφελουμένων μετά την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας» της πράξης «Ανοιχτοί Δρόμοι για την Απασχόληση στα Γρεβενά». Η δράση αφορά στην παρακολούθηση (follow-up) 25...