Καθορισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος βιοαποδομήσιμων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8m3» προϋπολογισμού 132.680,00€ με Φ.Π.Α.