ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 28-11-2019 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 8.709

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους- Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δεσκάτης ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 3 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: